Sesje TFP

UMOWA WYKONANIA SESJI FOTOGRAFICZNEJ NA ZASADACH TFP

zawarta w dniu ………………2019r w Rudzie Śląskiej pomiędzy Fotografem: WowMoments.pl (KreatywneStudio.pl Maja Szwed ul. 1 maja 39, 41-706 Ruda Śląska, nip 627 257 60 94)

a Modelem(ką)

……………………………………………………………………………………………………………………….

§1

1. Umowa dotyczy zdjęć, które Fotograf wykona Modelowi(ce) w trakcie sesji fotograficznej w miejscu i czasie umówionym wcześniej.

2. Przez wykonanie zdjęć rozumie się także ich retusz i modyfikacje graficzne wprowadzone przez Fotografa.

§2

1. Przez sesję fotograficzną rozumie się wykonanie serii zdjęć.

2. Wykonanie zdjęć ma na celu rozbudowanie portfolio fotografa oraz zebranie materiałów do wykorzystania w celach promocyjnych marki.

3. W efekcie wykonanej sesji, obie strony zyskują bezpłatne zdjęcia.

§3

1. Model/ka wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć przez Fotografa do prezentacji własnych dokonań i warsztatu pracy, a w szczególności na stronach internetowych, mediach społecznościowych, na których prezentuje swoje prace, w folderach reklamowych, portfolio i na wystawach zdjęć.

2. Modelka wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi ilustracjami, grafikami i tekstami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienia, iż każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana wyłącznie przez Fotografa, tym samym zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Modela(kę) lub osoby trzecie.

§4

1. Fotograf ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem, obrobieniem i przygotowaniem zdjęć do przekazania modelce.

2. Fotograf zobowiązuje się do przekazania Modelowi(ce) zdjęcia w formie elektronicznej w formacie JPG/png.

3. Na wskazanym w pkt 2 nośniku danych znajdować się będą dwa komplety zdjęć, z czego jeden będzie sygnowany zgodnie z opisem z §5

§5

Przez zdjęcia sygnowane rozumie się fotografie, na których Fotograf umieści dane pozwalające na jego identyfikację, to znaczy jego logo

§6

Umowa zabrania jakiegokolwiek wykorzystania zdjęć przez obie strony w celach komercyjnych, rozumianych jako sprzedaż zdjęć, a także ich umieszczania w płatnych serwisach internetowych, celem sprzedaży, lub uzyskania dochodu z tytułu ich udostępnienia.

§7

Model(ka) ma prawo korzystać ze zdjęć pochodzących z sesji, której dotyczy ta umowa, jedynie w celu prezentacji własnego wizerunku, to znaczy, że może umieszczać je na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny, w katalogach, portfolio i bankach twarzy.

§8

 1. Wykorzystując zdjęcia Model(ka) zobowiązuje się wskazać dane Fotografa w postaci: „@wowmomentspl”
 2. Fotograf zachowuje wieczyste prawo autorskie do wykonanych zdjęć.

§ 12

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to znaczy, że postanowienia dotyczące wykorzystania zdjęć pozostają ważne do czasu rozwiązania umowy, bez możliwości jej jednostronnego zerwania i ma zastosowanie do wszystkich sesji z udziałem Fotografa i Modelki/Modela*.

2. Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron na podstawie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Rezygnacja ze zgody na publikację wizerunku niesie za sobą konieczność pokrycia kosztów poniesionych przez fotografa (sesja od 200zł/ wydruk od 150zł / fotoalbum od 250zł)

§13

1. W kwestiach nieuregulowanych tą umową, w razie sytuacji spornych, obie strony zobowiązują się do spisania aneksu do umowy, jak opisano w § 11 pkt. 2.

2. W przypadku kwestii spornych, których rozwiązanie wykracza poza dobrą wolę stron, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Modela(ki) i Fotografa. Z wszystkimi postanowieniami umowy zapoznałam/em się i zgadzam się na jej warunki.

Fotograf                                                           Model(ka)

………………………………………                              ……………………………………

Moja praca jest również moją pasją, możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie. Nie poganiam Was, rozpieszczam i goszczę. Powyższe wytyczne dyktowane są wielką chęcią przeżycia przez nas wspaniałego czasu, bez nerwów, niedomówień czy zagubionego szacunku. Jesteście dla mnie ważni, dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć dla Was wspaniałe pamiątki, które będą waszym dziedzictwem dla pokoleń. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie niezapomniane chwile.

Dziękuję za zaufanie

Maja Szwed

Informacja dla klientów

 1. KreatywneStudio.pl Maja Szwed z siedzibą przy ul. 1 Maja 39, 41-706 Ruda Śląska jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • KreatywneStudio.pl Maja Szwed nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

Zobacz wpis

Podpis: …………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KreatywneStudio.pl Maja Szwed z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, ul. 1 Maja 39,  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem nip 627 257 60 94, w celu przesyłania informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e‑mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podpis: …………………………………………..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *